Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Виконавчий комітет Височанської ради

Повноваження у сфері соціально-економічного і  культурного розвитку, планування та обліку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;
2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;
4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;
6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;
7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній території;
8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
б) делеговані повноваження:
1) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;
2) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;
2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;
3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;
5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
6) об’єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
б) делеговані повноваження:
1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;
2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;
3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

Повноваження щодо управління комунальною власністю
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад;
2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;
3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;
4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;
б) делеговане повноваження:
погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності.

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;
3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрація таких об’єднань;
4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;
5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальноївласності відповідних територіальних громад;
10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством; 11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
б) делеговані повноваження:
1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвиткутранспорту і зв’язку;
2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
4) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;
5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;
6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;
7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;
9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;
10) облік та реєстрація відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.

Повноваження у галузі будівництва
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;
2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території;
4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
7) встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
8) координація на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;
9) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об’єктів містобудування незалежно від форм власності;
б) делеговані повноваження:
1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством;
2) організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;
3) здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;
4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
5) організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.
2. До відання виконавчих органів міських рад (за винятком міст районного значення), крім повноважень, зазначених у пункті “б” частини першої цієї статті, належить також видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов’язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;
4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів;
5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;
6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчихзакладах, які належать територіальним громадам або передані їм;
7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;
9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
б) делеговані повноваження:
1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства;
2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;
3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;
7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;
8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;
10) забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
11) реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров’я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я.

Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;
2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;  3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
4) справляння плати за землю;
б) делеговані повноваження:
1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
2) реєстрація суб’єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею;
3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
7) визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;
8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;
10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті “б” частини першої цієї статті, належить координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи.

Повноваження у сфері соціального захисту населення
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження: 1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;
2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;
3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;
4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;
б) делеговані повноваження:
1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами;
2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;
3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства; 4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;
5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;
7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням;
10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;
12) бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць;
13) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій.
2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, зазначених у пункті “б” частини першої цієї статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони здоров’я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, встановлених законодавством пільг.

Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;
2) сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;
б) делеговані повноваження:
1) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі;
2) створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності;
3) забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України.

Повноваження в галузі оборонної роботи
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження:
1) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
2) бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;
3) організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території;
4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об’єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;
5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
6) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України;
7) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні;
8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;
2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом.

Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;
2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції,служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури;
3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;
6) створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб;
7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
8) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;
9) організація в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій;
10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Склад виконавчого комітету

Пов'язані документи

301
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
302
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
303
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
304
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
305
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
306
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
307
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
308
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
293
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
294
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
295
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
296
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
297
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
298
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
299
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
300
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
292
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
291
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
290
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
289
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
288
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
287
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
286
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
285
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
284
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
283
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
282
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
281
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
280
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
278
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
277
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
276
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
275
Про надання малолітньому ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
274
Про надання згоди на реєстрацію місця проживання неповнолітніх ХХХ., ХХХ р.н., та ХХХ, ХХХ р.н.
Рішення виконкому
15.11.2023
273
Про надання згоди на реєстрацію місця проживання неповнолітньої ХХХ., ХХХ р.н.
Рішення виконкому
15.11.2023
272
Про надання дозволу на укладання правочину в інтересах неповнолітньої ХХХ., ХХХ р.н.
Рішення виконкому
15.11.2023
271
Про надання згоди на реєстрацію місця проживання неповнолітнього ХХХ., ХХХ р.н.
Рішення виконкому
15.11.2023
270
Про надання малолітньому ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
15.11.2023
245
Про зняття з обслуговування відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
15.11.2023
244
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
15.11.2023
269
Про надання дозволу на встановлення індивідуального газового опалення за адресою: ХХХ
Рішення виконкому
15.11.2023
268
Про перепоховання останків померлого ХХХ
Рішення виконкому
15.11.2023
264
Про надання дозволу на протипожежні роботи Комунальному некомерційному підприємству Південної міської ради «Центру первинної медичної допомоги № 1 Харківського району»
Рішення виконкому
15.11.2023
262
Про присвоєння адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вул. Кооперативна, 9, що створені внаслідок поділу
Рішення виконкому
15.11.2023
261
Про присвоєння адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Достоєвського, 19, що створені внаслідок поділу
Рішення виконкому
15.11.2023
260
Про присвоєння адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вул. Різдвяна, 21, що створені внаслідок поділу
Рішення виконкому
15.11.2023
259
Про присвоєння адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Високий, вул. Айвазовського, 9 що створені внаслідок поділу
Рішення виконкому
15.11.2023
252
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
15.11.2023
251
Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої та дошкільної освіти і організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
Рішення виконкому
15.11.2023
249
Про надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їх сімей, потерпілим внаслідок російської агресії в Україні, зареєстрованим на території Височанської селищної територіальної громади
Рішення виконкому
15.11.2023
247
Про затвердження персонального складу Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Височанської селищної ради
Рішення виконкому
15.11.2023
263
Про надання дозволу на самостійне облаштування пішохідної доріжки вздовж проїжджої частини по вул. Ощепкова в смт Високий
Рішення виконкому
14.11.2023
238
Про надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їх сімей, потерпілим внаслідок російської агресії в Україні, зареєстрованим на території Височанської селищної територіальної громади
Рішення виконкому
03.10.2023
237
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (смт Бабаї, вул. Оксамитова, 13)
Рішення виконкому
03.10.2023
236
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (смт Бабаї, вул. Оксамитова, 1)
Рішення виконкому
03.10.2023
235
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (смт Покотилівка, вул. Покровська, 23-А)
Рішення виконкому
03.10.2023
232
Про утворення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Височанської селищної ради
Рішення виконкому
03.10.2023
231
Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту селищного бюджету на 2024 рік
Рішення виконкому
03.10.2023
229
Про зняття з обслуговування відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
03.10.2023
228
Про прийняття на обслуговування до відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
03.10.2023
226
Про передачу квадрокоптера DJI MAVIC 3 військовій частині А7383
Рішення виконкому
21.09.2023
224
Про передачу квадрокоптера DJI MAVIC 3 військовій частині А4355
Рішення виконкому
21.09.2023
223
Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Височанської селищної ради та її персонального складу (нова редакція)
Рішення виконкому
21.09.2023
222
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (смт Бабаї, вул. Оксамитова, 17)
Рішення виконкому
21.09.2023
221
Про організацію освітнього процесу у дистанційній формі в мистецьких навчальних закладах Височанської селищної ради у 2023/2024 навчальному році
Рішення виконкому
21.09.2023
220
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
21.09.2023
219
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
21.09.2023
218
Про присвоєння адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Нова Березівка, вул. Нагірна 11, що створені внаслідок поділу
Рішення виконкому
21.09.2023
217
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (смт Бабаї, пров. Ранковий, 6-А)
Рішення виконкому
21.09.2023
216
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 29 від 15.09.2023 року
Рішення виконкому
21.09.2023
215
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 28 від 15.09.2023 року
Рішення виконкому
21.09.2023
214
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 27 від 15.09.2023 року
Рішення виконкому
21.09.2023
213
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 26 від 15.09.2023 року
Рішення виконкому
21.09.2023
212
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 25 від 15.09.2023 року
Рішення виконкому
21.09.2023
211
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 24 від 15.09.2023 року
Рішення виконкому
21.09.2023
210
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 23 від 15.09.2023 року
Рішення виконкому
21.09.2023
209
Про передачу будівельних матеріалів товарно-матеріальних цінностей
Рішення виконкому
21.09.2023
208
Про встановлення піклування над дитиною-сиротою ХХХ., ХХХ р. н. , та призначення піклувальником ХХХ.
Рішення виконкому
21.09.2023
207
Про надання дозволу Ніцевич А.В. на укладання правочину договору дарування без порушення інтересів малолітнього ХХХ, ХХХ р.н.
Рішення виконкому
21.09.2023
204
Про внесення змін до рішення № 186 від 08 серпня 2023 року про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
21.09.2023
203
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
21.09.2023
225
Про передачу квадрокоптера DJI MAVIC 3 військовій частині А7286
Рішення виконкому
20.09.2023
185
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 19 від 27.07.2023 року
Рішення виконкому
30.07.2023
184
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 18 від 27.07.2023 року
Рішення виконкому
30.07.2023
183
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 17 від 27.07.2023 року
Рішення виконкому
30.07.2023
182
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 16 від 27.07.2023 року
Рішення виконкому
30.07.2023
181
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 15 від 27.07.2023 року
Рішення виконкому
30.07.2023
180
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 14 від 27.07.2023 року
Рішення виконкому
30.07.2023
179
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 13 від 27.07.2023 року
Рішення виконкому
30.07.2023
178
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
29.07.2023
177
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
29.07.2023
175
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
29.07.2023
174
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
29.07.2023
173
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
29.07.2023
172
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
29.07.2023
169
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 12 від 25.07.2023 року
Рішення виконкому
29.07.2023
168
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 11 від 25.07.2023 року
Рішення виконкому
29.07.2023
159
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 6 від 07.07.2023 року
Рішення виконкому
13.07.2023
145
Про присвоєння адреси об’єкту будівництва житлового будинку, господарських споруд (смт Бабаї, вул. Набережна, 27)
Рішення виконкому
27.06.2023
144
Про присвоєння адреси об’єкту будівництва житлового будинку, господарських споруд (смт Високий, вул. Слобожанська, 104-А)
Рішення виконкому
27.06.2023
151
Про надання дозволу на проведення капітального ремонту
Рішення виконкому
27.06.2023
150
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 4 від 26.06.2023 року
Рішення виконкому
27.06.2023
149
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 3 від 26.06.2023 року
Рішення виконкому
27.06.2023
148
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 2 від 26.06.2023 року
Рішення виконкому
27.06.2023
147
Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації № 1 від 26.06.2023 року
Рішення виконкому
27.06.2023
127
Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року
Рішення виконкому
15.06.2023
126
Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації та затвердження її складу у новій редакції
Рішення виконкому
15.06.2023
138
Про затвердження висновку про підтвердження місця проживання дитини ХХХ., ХХХ р.н., для її тимчасового виїзду за межі України
Рішення виконкому
15.06.2023
136
Про надання згоди на реєстрацію місця проживання неповнолітньої ХХХ., ХХХ р.н.
Рішення виконкому
15.06.2023
135
Про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування ХХХ., ХХХ р.н., та призначення піклувальником ХХХ
Рішення виконкому
15.06.2023
139
Про переведення садового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Бабаї, пров.Шкільний , буд. 2 у жилий будинок
Рішення виконкому
15.06.2023
132
Про переведення садового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Бабаї, Вулиця Оксамитова, будинок 10 у жилий будинок
Рішення виконкому
15.06.2023
124
Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна (смт Високий, вул. Широка ,41Г )
Рішення виконкому
05.06.2023
123
Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна (смт Бабаї, вул. Олександра Островського ,48)
Рішення виконкому
05.06.2023
122
Про затвердження Плану заходів за результатами Аудиторського звіту державного фінансового аудиту бюджету Височанської селищної територіальної громади Харківського району Харківської області за період з 01.07.2020 по 31.12.2022 року
Рішення виконкому
05.06.2023
121
Про надання неповнолітньому ХХХ., ХХХ р.н., дозволу на вчинення правочину
Рішення виконкому
05.06.2023
120
Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації та затвердження її складу
Рішення виконкому
23.05.2023
119
Про розгляд заяви гр. Сергєєвої М.А. щодо надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов
Рішення виконкому
12.05.2023
118
Про прийняття паливно-мастильних матеріалів (дизельне пальне)
Рішення виконкому
12.05.2023
117
Про прийняття на обслуговування до відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
12.05.2023
116
Про зняття з обслуговування відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
12.05.2023
115
Про погодження штатного розпису комунального підприємства «ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»
Рішення виконкому
12.05.2023
114
Про переведення садового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, садівниче товариство «Акація» , буд. 290, у жилий будинок
Рішення виконкому
12.05.2023
113
Про звільнення земельної ділянки комунальної власності самовільно зайнятої гр. Масловим Є.В.
Рішення виконкому
12.05.2023
111
Про надання дозволу на проведення земляних робіт по газопроводах низького тиску РГК Харківгаз по вул. Ярослава Мудрого, в смт Покотилівка
Рішення виконкому
12.05.2023
110
Про надання дозволу на проведення робіт власними силами щодо приведення територій прилеглих до приватних домоволодінь до належного санітарно екологічного стану
Рішення виконкому
12.05.2023
109
Про поливний сезон
Рішення виконкому
12.05.2023
108
Про заходи щодо попередження виникнення пожеж на території Височанської селищної ради в пожежонебезпечний період 2023 року
Рішення виконкому
12.05.2023
107
Про створення субланки та затвердження Положення про субланку Височанської територіальної громади ланки Територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківського району Харківської області
Рішення виконкому
12.05.2023
106
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.05.2021 р. № 73 « Про створення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Височанської селищної ради та затвердження її персонального складу»
Рішення виконкому
12.05.2023
105
Про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування ХХХ., ХХХ р.н., та призначення піклувальником ХХХ
Рішення виконкому
12.05.2023
104
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
12.05.2023
102
Про погодження проєкту «Центр підтримки дитячих будинків сімейного типу та інших форм сімейного виховання дітей» на 2023-2025 роки
Рішення виконкому
12.05.2023
101
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
12.05.2023
92
Про надання ХХХ. ХХХ р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.
Рішення виконкому
14.04.2023
91
Про надання ХХХ. ХХХ р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.
Рішення виконкому
14.04.2023
90
Про надання ХХХ. ХХХ р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
14.04.2023
89
Про встановлення піклування над дитиною-сиротою ХХХ., ХХХ р.н., та призначення піклувальником ХХХ
Рішення виконкому
14.04.2023
88
Про надання дозволу ХХХ на вчинення правочину з урахуванням інтересів неповнолітньої ХХХ., ХХХ р.н.
Рішення виконкому
14.04.2023
87
Про встановлення опіки над дитиною-сиротою, ХХХ., ХХХ р.н., та призначення опікуном ХХХ
Рішення виконкому
14.04.2023
86
Про встановлення опіки над дитиною-сиротою, ХХХ., ХХХ р.н., та призначення опікуном ХХХ
Рішення виконкому
14.04.2023
100
Про роботу КЗ «Палац культури та мистецтв Височанської селищної ради у 2022 році та затвердження плану роботи на 2023 рік
Рішення виконкому
14.04.2023
85
Про проведення екологічного двомісячника «За чисте довкілля»
Рішення виконкому
14.04.2023
84
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Височанської селищної ради від 11.03.2021 року № 41 «Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення про адміністративну комісію»
Рішення виконкому
14.04.2023
83
«Про призначення уповноважених осіб на складання протоколів про адміністративні правопорушення» в новій редакції
Рішення виконкому
14.04.2023
79
Про затвердження плану заходів із складання прогнозу бюджету Височанської селищної ради на 2024-2026 роки
Рішення виконкому
14.04.2023
76
Про перепоховання останків померлого ХХХ
Рішення виконкому
27.03.2023
71
Про внесення змін до п.2 рішення виконавчого комітету Височанської селищної ради від 11 березня 2021 року № 39 «Про затвердження Положення «Про комісію з питань захисту прав дітей» при виконавчому комітеті Височанської селищної ради
Рішення виконкому
17.03.2023
61
Про затвердження Положення про комісію з питань перевірки та зняття з обліку власників домоволодінь, відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 зі змінами, та затвердження персонального складу комісії
Рішення виконкому
17.03.2023
60
Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території Височанської селищної ради
Рішення виконкому
17.03.2023
55
Про переведення садового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район,смт. Бабаї, вулиця Оксамитова, буд. 20 у житловий будинок
Рішення виконкому
17.03.2023
50
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
17.03.2023
64
Про припинення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХ., ХХХ р.н.
Рішення виконкому
14.03.2023
66
Про визначення місця проживання малолітньої ХХХ., ХХХ р.н., та малолітньої ХХХ., ХХХ р.н., разом з батьком ХХХ
Рішення виконкому
14.03.2023
67
Про визначення місця проживання малолітнього ХХХ., ХХХ р.н. разом з батьком ХХХ.
Рішення виконкому
14.03.2023
Про надання згоди ХХХ на укладання правочину з урахуванням інтересів неповнолітнього ХХХ, ХХХ р.н.
Рішення виконкому
14.03.2023
70
Про надання ХХХ., ХХХ р.н., статусу дитини-сироти
Рішення виконкому
14.03.2023
69
Про відмову у визначенні місця проживання малолітньої ХХХ., ХХХ р.н., разом з батьком ХХХ. та встановлення порядку участі обох батьків у вихованні дитини
Рішення виконкому
14.03.2023
58
Про роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у 2022 році та затвердження плану роботи на 2023 рік
Рішення виконкому
14.03.2023
57
Про організацію суспільно корисних робіт на території Височанської селищної ради в умовах правового режиму воєнного стану
Рішення виконкому
14.03.2023
54
Про зняття з обслуговування відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
14.03.2023
53
Про прийняття на обслуговування до відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
14.03.2023
48
Про попередження гр. ХХХ змінити ставлення до виховання малолітнього сина – ХХХ, ХХХ р.н.
Рішення виконкому
09.02.2023
25
Про надання попередньої згоди на отримання намету, визначення місця розгортання та облаштування пункту незламності у смт Високий
Рішення виконкому
07.02.2023
47
Про відмову в знятті з квартирного обліку гр. Слободяник Г.М.
Рішення виконкому
07.02.2023
30
Про прийняття на обслуговування до відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
07.02.2023
31
Про зняття з обслуговування відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
07.02.2023
41
Про роботу комісії з питань захисту прав дітей при виконавчому комітеті Височанської селищної ради у 2022 році та затвердження плану роботи на 2023 рік
Рішення виконкому
07.02.2023
274
Про схвалення проєкту бюджету на 2023 рік
Рішення виконкому
09.12.2022
79
Про визначення місця проживання малолітнього ХХХ., ХХХ р.н. разом з батьком – ХХХ.
Рішення виконкому
28.04.2022
02
ПРОТОКОЛ № 02 позачергового засідання виконавчого комітету Височанської селищної ради
Протокол
06.02.2022
33
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
31.01.2022
14
Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення для КП «Теплопостачання Височанської селищної ради»
Рішення виконкому
24.01.2022
23
Про упорядкування поштової адреси об’єкту нерухомого майна-житлового будинку, що розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Нова Березівка, вул. ХХХ, ХХХ
Рішення виконкому
24.01.2022
22
Про упорядкування адреси земельної ділянки (смт Високий, по вул. ХХХ (колишня вул. ХХХ))
Рішення виконкому
24.01.2022
21
Про надання ХХХ, ХХХ р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
24.01.2022
20
Про надання ХХХ, ХХХ р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
24.01.2022
19
Про надання ХХХ, ХХХ р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
24.01.2022
18
Про надання ХХХ, ХХХ р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
24.01.2022
12
Про роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у 2021 році
Рішення виконкому
24.01.2022
11
Про роботу житлової комісії при виконавчому комітеті Височанської селищної ради у 2021 році
Рішення виконкому
24.01.2022
10
Про роботу комісії для підготовки пропозицій по вирішенню земельних спорів у 2021 році
Рішення виконкому
24.01.2022
9
Про роботу комісії з питань визначення та відшкодування Височанській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільно зайнятих земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства у 2021 році та затвердження плану роботи на 2022 рік
Рішення виконкому
24.01.2022
8
Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Височанської селищної ради у 2021 році та затвердження плану роботи на 2022 рік
Рішення виконкому
24.01.2022
7
Про роботу комісії з питань захисту прав дітей при виконавчому комітеті Височанської селищної ради у 2021 році та затвердження плану роботи на 2022 рік
Рішення виконкому
24.01.2022
06
Про зняття з обслуговування відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
24.01.2022
05
Про прийняття на обслуговування до відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо
Рішення виконкому
24.01.2022
4
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
24.01.2022
3
Про виконання плану роботи щодо запобігання і виявлення корупції серед посадових осіб місцевого самоврядування Височанської селищної ради на 2021 рік
Рішення виконкому
24.01.2022
2
Про виконання Закону України «Про звернення громадян» за 2021 рік
Рішення виконкому
24.01.2022
1
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Височанської селищної ради на 2022 рік
Рішення виконкому
24.01.2022
427
Про негайне відбрання дитини у батьків
Рішення виконкому
22.12.2021
424
Про реєстрацію новонародженої дитини
Рішення виконкому
19.12.2021
425
Про схвалення проекту бюджету на 2022 рік
Рішення виконкому
19.12.2021
423
Про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна - житловому будинку розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Високий, вул. Підлісна, 41
Рішення виконкому
19.12.2021
426
Про упорядкування адреси об'єкту нерухомого майна - групі нежитлових будівель розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, вул. Жихірська, 84
Рішення виконкому
19.12.2021
418
Про надання дозволу на приватизацію квартири ХХХ в смт Покотилівка
Рішення виконкому
13.12.2021
417
Про розгляд присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна - житловому будинку розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Грушевського, 58-А/Пушкінська 24А, що створений внаслідок поділу
Рішення виконкому
13.12.2021
415
Про коригування адреси обєкту нерумого майна - квартирі розтшованій за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Сковороди, буд. 14, кв. 6-1
Рішення виконкому
13.12.2021
414
Про присвоєння обєкту нерумого майна - будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами
Рішення виконкому
13.12.2021
411
Про постановку на квартирний облік дитину-сироту ХХХ
Рішення виконкому
13.12.2021
410
Про постановку на квартирний облік особу з числа дітей-сиріт ХХХ
Рішення виконкому
13.12.2021
408
Про зняття з квартирного обліку особу з числа дітей-сиріт ХХХ
Рішення виконкому
13.12.2021
407
Про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування ХХХ
Рішення виконкому
13.12.2021
406
Про встановлення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування ХХХ
Рішення виконкому
13.12.2021
405
Про надання згоди на відрахування ХХХ з Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету
Рішення виконкому
13.12.2021
404
Про надання дозволу ХХХ на вчинення правочину від імені малолітньої ХХХ щодо зміни меж земельної ділянки
Рішення виконкому
13.12.2021
403
Про надання дозволу на реєстрацію місця мешкання у гуртожитку по вул. Тімірязєва, 1-А
Рішення виконкому
13.12.2021
402
Про встановлення ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС" тарифу на теплову енергію для бюджетних споживачів смт Високий Харкіського району Харківської області
Рішення виконкому
13.12.2021
401
Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету
Рішення виконкому
13.12.2021
420
Про надання дозволу на кронування дерев біля житлового будинку №34 по вул. Лесі Українки та вул. Ощепкова в смт Високий
Рішення виконкому
13.12.2021
413
Про присвоєння адреси об'єктам нерухомого майна - житловим будинкам розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Високий, вул. Богдана Хмельницького, 6 та 6-А, що створені внаслідок поділу
Рішення виконкому
13.12.2021
421
Про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна - нежитловій будівлі розташованій за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Тімірязева,3
Рішення виконкому
13.12.2021
422
Про надання дозволу на проведння ремонтних робіт щодо невід'ємних поліпшень в орендованому приміщенні №3 розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Незалежності, 33
Рішення виконкому
13.12.2021
382
Про прийняття на обслуговування до відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради одиноких на непрацездатних громадян та громадян, що проживають самотньо та осіб з інвалідністю
Рішення виконкому
13.12.2021
381
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
13.12.2021
384
Про затвердження Положення про комісію з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Рішення виконкому
13.12.2021
387
Про присвоєння об'єкту нерухомого майна - садовому будинку, розташоваого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вул. Польська, 6
Рішення виконкому
13.12.2021
388
Про присвоєння об'єкту нерухомого майна - садовому будинку, розташоваого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вул. Оксамитова, 20
Рішення виконкому
13.12.2021
389
Про присвоєння об'єкту нерухомого майна - садовому будинку, розташоваого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вул. Оксамитова,15
Рішення виконкому
13.12.2021
391
Про присвоєння об'єкту нерухомого майна - садовому будинку, розташоваого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вул. Оксамитова,8
Рішення виконкому
13.12.2021
392
Про присвоєння об'єкту нерухомого майна - садовому будинку, розташоваого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вул. Польська,8
Рішення виконкому
13.12.2021
393
Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Рішення виконкому
13.12.2021
394
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Височанської селищної ради на 2022 рік
Рішення виконкому
13.12.2021
396
Про визначення об'єктів суспільно-корисних робіт відносно осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, згідно ст. 325-1 КупАП на 2022 рік
Рішення виконкому
13.12.2021
397
Про визначення об'єктів суспільно-корисних робіт для засуджених та порушників, яких судом притягнуто до кримінальної відповідальності у виді громадських робіт на території Височанської селищної рад на 2022 рік
Рішення виконкому
13.12.2021
398
Про надання ХХХ статусу дитини-сироти
Рішення виконкому
13.12.2021
399
Про встановлення опіки над дитиною-сиротою ХХХ
Рішення виконкому
13.12.2021
400
Про надання дозволу на укладання угоди від імені малолітньої дитини
Рішення виконкому
13.12.2021
375
Про встановлення тарифів на теплову енергію КП "Тепловодопостачання Височанської селищної ради"
Рішення виконкому
17.11.2021
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні: «Детальний план території в межах смт. Покотилівка вул.Агрономічна, на межі кварталу житлової багатоквартирної забудови»
Повідомлення
16.11.2021
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні: «Детальний план території земельної ділянки, розташованої в межах смт. Високий, Харківського району Харківської області, для будівництва та обслуговування базової станції мобільного зв’язку»
Повідомлення
20.10.2021
06
ПРОТОКОЛ № 06 позачергового засідання виконавчого комітету Височанської селищної ради Харківського району Харківської області
Протокол
25.07.2021
05
ПРОТОКОЛ № 05 засідання виконавчого комітету Височанської селищної ради Харківського району Харківської області
Протокол
23.07.2021
145
Про визнання комунального підприємства "ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" виконавцем послг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої водиі водовідведення до всіх категорій споживачів в межах Височанської селищної ради Харківського району Харківської області
Рішення виконкому
14.07.2021
141
Про попереднє погодження розташування тимчасової споруди для провадження підприєницької діяльності
Рішення виконкому
14.07.2021
139
Про затвердження рішення комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, детей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
Рішення виконкому
14.07.2021
132
Про надання дозволу на укладання договору оренди житлового примішення
Рішення виконкому
12.07.2021
130
Про упорядкування поштових адрес земельним ділянкам розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, пров. Соборний, 12-А
Рішення виконкому
12.07.2021
126
Про визначення виконавця виготовлення проектно-кошторисної документації з проходження експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт з улаштуванням універсального майданчика за адресою: смт Високий, вул. Спортивна, 27"
Рішення виконкому
12.07.2021
119
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
12.07.2021
04
ПРОТОКОЛ № 04 засідання виконавчого комітету Височанської селищної ради Харківського району Харківської області
Протокол
05.07.2021
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні: «Детальний план території для розміщення торгово-складських будівель за межами населених пунктів на території Бабаївської селищної ради Харківського району Харківської області»
Повідомлення
07.06.2021
03
ПРОТОКОЛ № 03 засідання виконавчого комітету Височанської селищної ради Харківського району Харківської області
Протокол
24.05.2021
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні: Детальний план території за межами населених пунктів Височанської селищної ради"
Повідомлення
13.05.2021
62
Про доцільність зарахування дитини на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду
Рішення виконкому
12.05.2021
56
При прийняття на обслуговування та зняття з обслуговування одиноких непрацездатних громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які не здатні до самобслуговування, відділення соціальної допомоги вдома Височанської селищної ради
Рішення виконкому
12.05.2021
55
Про затвердження складу футбольної команди "Партизан" сел. Покотилівка Височанської селищної ради та матеріально відповідальної особи
Рішення виконкому
12.05.2021
54
Про затвердження складу футбольної команди "Колос" сел. Бабаї Височанської селищної ради та матеріально відповідальної особи
Рішення виконкому
12.05.2021
53
Про затвердження складу футбольної команди "Кайлас" сел. Високий Височанської селищної ради та матеріально відповідальної особи
Рішення виконкому
12.05.2021
52
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
12.05.2021
51
Про надання дозволу ХХХ на здійснення державної реєстрації транспортного засобу на ім'я ії малолітніх дітей
Рішення виконкому
12.05.2021
49
Про надання малолітній дитині ХХХ статусу "дитина, позбавлена батьківського піклування"
Рішення виконкому
12.05.2021
48
Про надання малолітній дитині ХХХ статусу "дитина, позбавлена батьківського піклування"
Рішення виконкому
12.05.2021
47
Про надання малолітній дитині ХХХ статусу "дитина, позбавлена батьківського піклування"
Рішення виконкому
12.05.2021
46
Про надання малолітній дитині ХХХ статусу "Дитина, позбавлена батьківського піклування"
Рішення виконкому
12.05.2021
45
Про надання малолітній дитині ХХХ статусу "дитина, позбавлена батьківського піклування"
Рішення виконкому
12.05.2021
44
Про зміну поштової адреси в смт Покотилівка, вул. Агрономічна, 5А
Рішення виконкому
12.05.2021
43
Про затвердження складу ветеранської футбольної команди "Чемпіон" Височанської селищної ради та матеріально відповідальної особи
Рішення виконкому
12.05.2021
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні
Повідомлення
21.04.2021
02
ПРОТОКОЛ № 02 засідання виконавчого комітету Височанської селищної ради Харківського району Харківської області
Протокол
21.04.2021
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні
Повідомлення
16.04.2021
42
Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній зв'язку на території Височанської селищної ради
Рішення виконкому
10.03.2021
41
Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення про адміністративну комісію
Рішення виконкому
10.03.2021
40
Про впорядкування поштової адреси та присвоєння поштової адреси
Рішення виконкому
10.03.2021
39
Про затвердження Положення "Про комісію з питань захисту прав дітей" при Виконавчому комітеті Височанської селищної ради та ії персонального складу
Рішення виконкому
10.03.2021
38
Про затвердження Порядку організації виїзної торгівлі на території Височанської селищної ради
Рішення виконкому
10.03.2021
37
Про надання дозволу на кронування дерев на території Височанської селищної ради
Рішення виконкому
10.03.2021
36
Про створення комісії із обстеження аварійних дерев та дерев, які підлягають кронуванню
Рішення виконкому
10.03.2021
35
Про створення житлової комісії та затвердження Положення про житлову комісію
Рішення виконкому
10.03.2021
34
Про утворення комісії для підготовки пропозицій по вирішенню земельних спорів та затвердження Положення про комісію для підготовки пропозицій по вирішенню земельних спорів
Рішення виконкому
10.03.2021
33
Про призначення уповноважених осіб на складання протоколів про адміністративні правопорушення
Рішення виконкому
10.03.2021
32
Про затвердження форми документів про адміністративне правопорушення
Рішення виконкому
10.03.2021
31
Про надання дозволу Сидора М.М. на торгівлю продовольчими товарами в смт Покотилівка
Рішення виконкому
10.03.2021
29
Про розгляд заяви Павленка А.М. щодо збереження за ним середньої заробітної плати протягом шесті місяців та виплати ії з місцевого бюджету
Рішення виконкому
10.03.2021
28
Про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна з господарськими будівлями та спорудами по вул. Різдвяна , 46 в смт Бабаї Харківського району, Харківської області
Рішення виконкому
10.03.2021
26
Про впорядкування поштової адреси вул. Паркова, 36А, смт Бабаї, Харківського району, Харківської області
Рішення виконкому
10.03.2021
25
Про доцільність влаштування дитини на цілодове перебування до закладу інституційного догляду
Рішення виконкому
10.03.2021
24
Про присвоєння окремої поштової адреси, що утворилися в результаті поділу в смт Бабаї вул. Софіївська, 86
Рішення виконкому
10.03.2021
23
Про присвоєнння поштової адреси земельній ділянці в смт Бабаї Харківського району Харківської області
Рішення виконкому
10.03.2021
22
Про встановлення ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС" тарифу на теплову енергію для бюджетних споживачів смт Високий Харківського району Харківської області
Рішення виконкому
10.03.2021
21
Про встановлення ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС" тарифу на теплову енергію для бюджетних споживачів смт Високий Харківського району Харківської області
Рішення виконкому
10.03.2021
20
Про встановлення ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС" тарифу на теплову енергію для бюджетних споживачів смт Високий Харківського району Харківської області
Рішення виконкому
10.03.2021
19
Про прийняття на обслуговування та зняття з обслуговування відділення соціальної допомоги вдома височанської селищної ради
Рішення виконкому
10.03.2021
18
Про застування тарифу, який діє на даний час на вивіз ЬПВ, водопостачання та водовідведення до моменту прийняття нових
Рішення виконкому
10.03.2021
17
Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради
Рішення виконкому
10.03.2021
16
Про затвердження положення та складу комісії з питань визначення та відшкодування Височанській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільно зайнятих земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства
Рішення виконкому
25.01.2021
15
Про заборону руху транспортних засобів по вулиці Соборна в смт Бабаї
Рішення виконкому
25.01.2021
14
Про передачу майна на баланс Відділу освіти та Фінансовому відділу Височанської селищної ради
Рішення виконкому
25.01.2021
13
Про присвоєння об'єкту нерухомого майна поштової адреси, що розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, площа Михайлівська, 3
Рішення виконкому
25.01.2021
12
Про присвоєння новоутворенному об'єкту нерухомого майна поштової адреси, що розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Високий, вул. Репіна, 66
Рішення виконкому
25.01.2021
11
Про присвоєння окремої поштової адреси житловим будинкам, що утворилися в результаті поділу в смт Бабаї по вулиці 1-го Травня, 8а
Рішення виконкому
25.01.2021
10
Про присвоєння окремої поштової адреси, що утворилися в результаті поділу в смт Бабаї вул. Весняна, 11
Рішення виконкому
25.01.2021
09
Про присвоєння поштової адреси нежитловій будівлі в смт Високий по проспекту Зеленогайському
Рішення виконкому
25.01.2021
08
Про упорядкування поштової адреси об'єктам нерухомого майна, що розташовані за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Високий, пров. Харківський, б. 6
Рішення виконкому
25.01.2021
07
Про упорядкування поштової адреси об'єктам нерухомого майна, що розташовані за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Нова Березівка, вул. НОвоберезівська ( колишня Постишева), б. 10
Рішення виконкому
25.01.2021
05
Про переведення садового будинку у жилий будинок, що розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, Височанська селищна рада, Садівниче товариство "Здоров'я", будинок 49
Рішення виконкому
25.01.2021
04
При визначення об'єктів суспільно-корисних робіт для засуджених та порушників, яких судом притягнуто до кримінальної відповідальності у виді громадських робіт на території Височанської селищної ради на 2021 рік
Протокол
25.01.2021
01
Про надання разової матеріальної грошової допомоги громадянам
Рішення виконкому
25.01.2021
2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше